Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VIER Creative

1. Inleiding (kernwaarden -activiteiten)

V.O.F. VIER Creative Studio richt zich op het verschaffen van visuele, creatieve oplossingen die bijdragen aan de identiteit en de beleving van het merk van onze Opdrachtgevers. Wij leveren design, bedenken strategieën en leveren maatwerk om onze klant vooruit te laten bewegen.

Om een zo goed mogelijke samenwerking te bewerkstelligen en de continuïteit van onze werkzaamheden te bewaken, vindt u hieronder onze Algemene Voorwaarden. Geschreven op een heldere manier om duidelijkheid te schetsen over wat wij bieden en verwachten.

2. Definities

2.1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

2.2. Opdracht: de schriftelijke Overeenkomst waarmee Opdrachtnemer zich verbindt jegens Opdrachtgever Werkzaamheden te verrichten;

2.3. Opdrachtbevestiging: schriftelijke bevestiging van de Opdracht of Overeenkomst door Opdrachtnemer;

2.4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden dan wel aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft afgegeven;

2.5. Opdrachtnemer: Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) VIER Creative Studio kantoorhoudende aan de Viaductstraat 3-20, 9725 BG te Groningen;

2.6. Overeenkomst: een door partijen tezamen schriftelijk opgesteld en ondertekend stuk, waarin de aard en omvang van de afspraken eenduidig wordt vastgelegd.

2.7. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen;

2.8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven door Opdrachtgever of werkzaamheden die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging.

3. Gegevens four by four

3.1 V.O.F. VIER Creative studio kantoorhoudende en gevestigd aan de Viaductstraat 3- 20, 9725 BG, te Groningen onder KvK nummer 81661150. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer +31 6 46242407 of via hello@viercreative.studio.

4. Toepasselijkheid voorwaarden

4.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen ten aanzien van aanbod en aanvaarding voorafgaande aan of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer respectievelijk hun rechtsopvolgers.

4.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer indien voor de uitvoering hiervan door Opdrachtnemer derden betrokken dienen te worden.

4.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

4.4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, respectievelijk die van derden, dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn doorlopend toepasbaar zowel voor, tijdens en na afloop van Werkzaamheden verricht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever.

4.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

5. Offertes

5.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door Opdrachtnemer opgestelde offertes vrijblijvend.

5.2. De door Opdrachtnemer opgestelde offertes zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever garandeert dat hij, naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt.

5.3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes en de verplichtingen die daaruit voortvloeien worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat een offerte een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

5.4. Een offerte van Opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen geldend vanaf de datum zoals aangegeven op de offerte, tenzij Partijen uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur overeengekomen zijn.

5.5. Indien er binnen deze termijn van 14 kalenderdagen geen overeenstemming is bereikt met Opdrachtnemer kan Opdrachtgever hier geen rechten meer aan ontlenen. Na verloop van 14 kalenderdagen komen de desbetreffende offertes te vervallen.

5.6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van hetgeen in de offerte is opgenomen als aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft.

6. De overeenkomst

6.1. Opdrachten en Overeenkomsten tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de Opdracht of van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

6.2. Indien de Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is de Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.

6.3. Opdrachtnemer kan, indien overeengekomen, een Opdracht gefaseerd uitvoeren en uitgevoerde fases derhalve afzonderlijk van elkaar factureren.

6.4. Indien er in de Opdracht of Overeenkomst voor de uitvoering van Werkzaamheden een termijn is opgenomen betreft dit, tenzij voortvloeiende uit de aard van de opdracht, in geen enkel geval een fatale termijn. Als de desbetreffende termijn overschreden wordt, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk te verzoeken om de werkzaamheden, binnen een redelijke termijn, alsnog uit te voeren.

6.5. Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.6. Aanlevering van gegevens door Opdrachtgever ten behoeve van Werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen te geschieden in de hierna genoemde bestandsformaten. Tekst dient in alle gevallen elektronisch te worden aangeleverd in (.txt) en/of (.doc/docx) en/of (.pdf). Illustraties dienen in alle gevallen elektronisch te worden aangeleverd in vector bestandsformaten zoals (.eps) en/of (.ai) en/of (.pdf).

6.7 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in bepaling 6.6 kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor eventuele noodzakelijke handelingen, waaronder maar niet beperkt tot, vectorisering, mediaconversie, digitale beeldbewerking, of data-invoerdiensten, kleurcorrectie en wijziging van beelden.

7. Uitvoering van de Werkzaamheden

7.1. Na overleg met Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer vastgelegd welke medewerker(s) de Werkzaamheden zal/zullen uitvoeren.

7.2. Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerkers(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na overleg met Opdrachtgever en onder voorwaarde dat noch de continuïteit noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beïnvloed.

7.3. De Werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleen telkens en volledige medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

8. Annulering/tussentijdse beëindiging

8.1. Partijen kunnen de Opdracht tussentijdse schriftelijk beëindiging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

8.2. Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval aan Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in het geval van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) of indien de desbetreffende onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

8.3. Indien Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van de reeds verrichte Werkzaamheden en kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht ongeacht de termijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

8.4. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan invloed van Opdrachtnemer onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien Opdrachtnemer tot vroegtijdige beëindiging is overgegaan, heeft u recht op medewerking bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

8.5. Indien Opdrachtgever enige op Opdrachtgever rustende verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van (haar verplichtingen die voortvloeien uit) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten.

8.6. In het geval van annulering van de Opdracht door Opdrachtgever van de Werkzaamheden, zullen geen kosten in rekening worden gebracht, indien de annulering tot 15 werkdagen voor aanvang van de Werkzaamheden geschiedt.

8.7. Bij annulering gelijk aan of korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de Werkzaamheden zal 100% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht voor de Werkzaamheden die reeds in het kader van de desbetreffend Overeenkomst door Opdrachtnemer zijn verricht.

9. Levering

9.1. Een overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever het daartoe door Opdrachtnemer opgestelde geschrift ondertekent en retourneert aan Opdrachtnemer.

9.2. Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst voor Opdrachtnemer bekend waren.

9.3. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien de overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9.5. Aanlevering van gegevens door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschiedt tot levering altijd onder voorbehoud van het auteursrecht voor Opdrachtnemer. Tussentijdse concepten worden, tenzij schriftelijk overeengekomen, aangeleverd in bestandsformaten (.jpeg) en/of (.pdf) voorzien van digitaal watermerk.

9.6. Levering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschiedt, tenzij schriftelijk overeengekomen, in bestandsformaten (.jpeg) en/of (.pdf).

10. Tarieven

10.1. De kosten voor ontwerp- en advieswerkzaamheden worden uitgevoerd op projectbasis en de kosten hiervan worden berekend op basis van nacalculatie. De kosten worden exclusief belasting en andere heffingen die van overheidswege kunnen worden opgelegd berekend.

10.2. Het tarief wordt per Opdracht vastgelegd in een Opdrachtbevestiging.

10.3. Indien na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht in zijn geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (van overheidswege), zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, heeft Opdrachtnemer het recht om het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig te wijzigen.

10.4. Eventuele wijzigingen in tarieven voor Opdrachten met een langere doorlooptijd of opeenvolgende Opdrachten worden door Opdrachtnemer drie maanden tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het tarief te weigeren en de Opdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden. Indien Opdrachtgever op deze grond de Opdracht wil intrekken, dient hij dat schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer, uiterlijk zes weken na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer.

11. Betaling

11.1. In overleg met de Opdrachtgever worden de wijze en het tijdstip van facturering bepaald. De daaromtrent gemaakte afspraken worden vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

11.2. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is, indien overeengekomen met Opdrachtgever, gerechtigd om periodiek te factureren.

11.3. Betaling dient te geschieden in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

11.4. Indien niet tijdig wordt betaald en Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

11.5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur en daardoor van rechtswege in verzuim is, is Opdrachtgever onverminderd zijn overige verplichtingen rente verschuldigd van 1% tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is dan de hiervoor genoemde rente van 1%, is de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur en daardoor van rechtswege in verzuim is en het door Opdrachtnemer opgeleverde in de openbaarheid brengt wordt de rente zoals beschreven in bepaling 11.5 verhoogd met 2 procentpunt.

11.7. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, die zijn gemaakt om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

11.8. Opdrachtnemer is gerechtigd om zowel voor als na de totstandkoming van een Overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Wanneer de verlangde zekerheid achterblijft, is de Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.9. In het geval dat er sprake is van een gezamenlijk gegeven Opdracht, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

12. Reclameren

12.1. Een reclame (in de zin van artikel 6:74 BW) met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

12.2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.

13. Vertrouwelijkheid

13.1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever. Opdrachtnemer gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde informatie uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar Werkzaamheden. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

13.2. Vertrouwelijke informatie is informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van de Overeenkomst.

14. Intellectueel eigendom

14.1 De door Opdrachtnemer geleverde en/of ontworpen afbeeldingen of teksten blijven eigendom van Opdrachtnemer en/of haar toeleveranciers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een licentie voor het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal wordt aan de Opdrachtgever uitsluitend verleend voor het in de opdracht of aanvraag omschreven project en niet voor enig ander doel.

14.2. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken tot het geven van schriftelijk toestemming voor het gebruik van materialen, waarop het auteursrecht van Opdrachtnemer rust, in andere vormen dan waarvoor het oorspronkelijk is geleverd. Opdrachtnemer kan dit naar eigen inzicht toestaan en in rekening brengen voor het extra gebruik. Deze toestemming dient schriftelijk te worden verkregen alvorens gebruik wordt gemaakt van het genoemde kunstwerk, beeldmateriaal, tekst of andere gegevens.

14.3. Door het aanleveren van afbeeldingen, tekst of andere gegevens aan Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever toestemming om dit materiaal vrij te gebruiken bij de uitvoering van Werkzaamheden.

14.4. Opdrachtgever gaat ermee akkoord Opdrachtnemer volledig te vrijwaren van schade in alle vorderingen die voortvloeien uit het feit dat de klant niet alle vereiste auteursrechten en/of andere noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen.

15. Ontbinding

15.1. Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  2. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
  3. Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet of niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe heeft aangemaand, opheft.

15.2. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Opdrachtnemer spant zich in de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en doelstellingen van Opdrachtnemer te verrichten. Opdrachtnemer staat hierbij in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden.

16.2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.3. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen. Opdrachtnemer kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden.

16.4. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor alle overige schade kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.

16.5. Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Opdrachtnemer niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.

16.6. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Opdrachtnemer liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Hieronder vallen ook stakingen binnen het bedrijf van Opdrachtnemer of betrokken derden, pandemieën en quarantainemaatregelen.

16.7. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade.

16.8. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen.

16.9. Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit de Opdracht is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De Opdrachtnemer kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde werken en materialen.

16.10. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt

16.11. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

16.12. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

17. Geschillen (toepasselijk recht)

17.1. De overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

17.2. Geschillen, die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief.

17.3. Geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of nadere overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

18. Overige bepalingen

18.1. Als deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijke Overeenkomst strijdige clausules bevatten, prevaleren de voorwaarden in de schriftelijke Overeenkomst.

18.3. Wanneer op één of meer voorwaarde(n) van deze Algemene Voorwaarden op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende voorwaarde(n) voor wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2020.

18.5. VIER Creative studio behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderde omstandigheden, eenzijdige wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.

Deze eventuele wijzigingen zullen pas ingaan nadat de klant hiervan schriftelijk of per de-mail op de hoogte is gesteld.

18.6. Bovenstaande Algemene Voorwaarden kunnen kosteloos naar u worden toegezonden en liggen ter inzage bij VIER Creative, kantoorhoudende te Viaductstraat 3-20, 9725 BG Groningen. De Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen via link.

19. Contact

Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met VIER Creative via hello@viercreative.studio.